PROEFLES
Een proefles is gratis en vrijblijvend. De proefles wordt in overleg met de desbetreffende docent ingepland. Per persoon kan één proefles worden gegeven.

INSCHRIJVING
Inschrijving gaat via het inschrijfformulier van ‘Let it Rock’, welke je van de docent meekrijgt na de gratis proefles. Inschrijving voor de kortlopende cursussen/workshops geldt voor het aantal lessen van de cursus. Alle aanmeldingen worden zoveel mogelijk behandeld op volgorde van binnenkomst. Het kan voorkomen dat er te veel aanmeldingen binnenkomen en de leerling niet gelijk kan worden geplaatst. De aanmelding komt dan op de wachtlijst. Zodra er een plek vrij komt wordt de leerling hierover bericht.

UITSCHRIJVING
Het abonnement kan op elk moment per e-mail worden opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand. Mail hiervoor naar de desbetreffende docent. De e-mailadressen van de docenten zijn te vinden op www.letitrock.nl/docenten

LESGELD
Het lesgeld wordt berekend aan de hand van de gekozen abonnementsvorm. De tarieven zijn te vinden op www.letitrock.nl/tarieven
Een lesjaar bevat 41 lessen. Het totaalbedrag wordt in 12 gelijke termijnen gefactureerd, verdeeld over 12 maanden. Betaling geschiedt via facturatie. Bij leerlingen jonger dan 21 jaar wordt geen btw berekend.

ZIEKTE OF VERZUIM
Leerling:
Bij verzuim van een leerling blijft lesgeld verschuldigd. Afzeggen van een les met inhaalrecht kan uitsluitend met een geldige reden. Verjaardagen, sporttoernooien/trainingen, bedrijfsuitjes e.d. zijn geen geldige reden. De verhindering van de les dient u minimaal 24 uur van tevoren te melden bij de desbetreffende docent. Bij langdurige verhindering wordt u verzocht dit tevens te melden bij de desbetreffende docent. Indien de ziekteverzuimperiode langer duurt dan een maand, is men geen lesgeld meer verschuldigd tot leerling weer zijn of haar lessen kan hervatten. Het is hierbij mogelijk dat het aanvankelijk afgesproken lesmoment niet meer beschikbaar is. In geval van duo-lessen komt bij wegvallen van een van de leerlingen het duo- les tarief te vervallen en geldt per eerstvolgende kalender maand het standaard tarief.

Docent:
Bij afwezigheid van de docent zal ‘Let it Rock’ zorgen voor een vervanger, of een inhaal les plannen op een nader te bepalen moment in overleg met de leerling.

VAKANTIES
Tijdens schoolvakanties is ‘Let it Rock’ gesloten en wordt er geen les gegeven. Hiervoor worden de vakantiedata gehanteerd die van toepassing op de regio Noord.

AANSPRAKELIJKHEID
‘Let it Rock’ is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van de eigendommen en goederen van de cursist. ‘Let it Rock’ is niet aansprakelijk voor ongelukken en of schadelijk letsel. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties van ‘Let it Rock’ is geheel op eigen risico.

 

PUBLICATIE
Het is mogelijk dat er tijdens de lessen of presentaties voor promotionele doeleinden foto’s of video’s kunnen worden gemaakt voor informatieve of publiciteitsdoeleinden. ‘Let it Rock’ gaat ervan uit dat de leerling na ondertekening van het inschrijfformulier en het aankruisen van het toestemming vlak voor fotopublicatie op het inschrijfformulier hiermee akkoord gaat. Bezwaren dienen schriftelijk te worden ingediend.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de afnemer aldaar woonachtig is. Bij geschillen naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst beslist ‘Let it Rock’. Degene die arbitrage verlangt, dient het geschil schriftelijk en duidelijk omschreven mede te delen aan ‘Let it Rock’. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden op www.letitrock.nl/downloads
Van toepassing is steeds de laatste op de zojuist genoemde website beschikbare versie.

Laatste wijziging: 15-02-2021