PROEFLES

Een proefles wordt in overleg met “Let it Rock” afgesproken op basis van beschikbaarheid. De proefles is bedoeld ter kennismaking met de docent. Er geldt 1 proefles per persoon. De proefles is geen vervanging voor een normale les. Na de proefles kan er gekozen worden tot overgang op een lesvorm. Indien je niet beschikbaar bent op de afgesproken tijd dient dit minimaal 24 uur van te voren worden aangeven, dan hoeft er niet betaald te worden, anders wordt de geplande proefles in rekening gebracht. Voor de gegeven proefles ontvangt de leerling een factuur per email.

INSCHRIJVING

Inschrijving gaat via het aanmeldingsformulier van “Let it Rock” dat te vinden is onder het kopje aanmelden op de website. Inschrijving voor de kortlopende cursussen/workshops geldt voor het aantal lessen van de cursus. Alle aanmeldingen worden zoveel mogelijk behandeld op volgorde van binnenkomst. Het kan voorkomen dat er teveel aanmeldingen binnenkomen en de leerling niet gelijk kan worden geplaatst. De aanmelding komt dan op de wachtlijst. Zodra er een plek vrij komt wordt de leerling hierover bericht. Bij gebruik van de jaaractie waarbij de leerling een gratis instrument krijgt is tussentijds stoppen niet mogelijk. In plaats van een instrument kortingen of geld verlangen is ook niet mogelijk. Het instrument is bij ontvangst eigendom van de leerling. “Let it Rock” is derhalve niet verplicht tot terug kopen van het instrument.

UITSCHRIJVING

De inschrijving van de doorlopende lessen blijft geldig tot opzegging per mail of brief aan “Let it Rock” en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging kan na een minimale lesperiode van 3 maanden met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

LESGELD

Het lesgeld wordt berekend aan de hand van de leeftijd en de lesvorm die gevolgd wordt. Een lesjaar bestaat uit 41 lesweken. Het totaal te betalen bedrag van deze 41 lesweken wordt verdeeld in 12 gelijke, maandelijkse termijnen. De betalingstermijnen lopen vanaf januari t/m december. De betaling vindt plaats middels automatische incasso.

INCASSO

Door ondertekening van het inschrijfformulier, geeft u toestemming aan “Let it Rock” om het verschuldigde lesgeld automatisch te incasseren van uw rekening. Het lesgeld zal iedere maand rond de 1e worden geïncasseerd.

ZIEKTE OF VERZUIM

Leerling:

Bij verzuim van een leerling blijft lesgeld verschuldigd. Afzeggen van een les met inhaalrecht kan uitsluitend met een geldige reden. Verjaardagen, feestjes, sporttoernooien/trainingen, school-, bedrijfs-, of familie-uitjes e.d. zijn geen geldige reden. De verhindering van de les dient u minimaal 24 uur van te voren te melden per mail of telefonisch aan de directie van “Let it Rock”. Bij niet of te laat afmelden zijn inhaallessen niet mogelijk. Wij wijzen u er op dat u deze les doorbetaalt. Bij langdurige verhindering wordt u verzocht dit via email te melden aan [email protected] NB: Afspraken omtrent lestijden uitsluitend via de directie van “Let it Rock”. Onderlinge afspraken tussen leden en docenten worden niet gehonoreerd. Verzuim van een leerling wegens ziekte, blijven de lesgelden van een volle maand binnen dit verzuim verschuldigd. Indien de ziekteverzuimperiode langer duurt dan een maand, is men geen lesgeld meer verschuldigd tot leerling weer zijn of haar lessen hervat. Dit betekend echter wel dat er weer gekeken moet worden naar beschikbaarheid om te kunnen plaatsen. “Let it Rock” zal proberen rekening te houden met de tijden en docent zoals dat was voor de ziekteperiode. Bij leerlingen die duo lessen volgen, zal er bij weg vallen van één van de leerlingen, zelf gezocht moeten worden naar een vervanger om verder gebruik te kunnen maken van de duo tarieven, uiteraard zal “Let it Rock” daarbij, voor zover dat mogelijk is, meehelpen dit te laten slagen. Mocht het niet lukken binnen de opzegtermijn van vertrekkende leerling een vervanger te vinden, dan zal het normale tarief gaan gelden voor de overgebleven leerling.

Docent:

Bij afwezigheid van de docent zal “Let it Rock” zorgen voor een vervanger, of een inhaal les plannen op een nader te bepalen moment in overleg met leerling.

AANSPRAKELIJKHEID

“Let it Rock” is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van de eigendommen en goederen van de cursist. “Let it Rock” is niet aansprakelijk voor ongelukken en of schadelijk letsel. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties van “Let it Rock” is geheel op eigen risico.

ALGEMEEN

Bij geschillen naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst beslist “Let it Rock”. Diegene die arbitrage verlangt zal met een omschrijving van het geschil schriftelijk mededeling doen aan “Let it Rock”.

VAKANTIE

Er wordt géén les gegeven in de reguliere schoolvakanties zoals die gelden voor de regio waarin “Let it Rock” is gevestigd.

PUBLICATIE

Het is mogelijk dat er tijdens de lessen of presentaties voor promotionele doeleinden foto’s of video’s kunnen worden gemaakt voor informatieve of publiciteits doeleinden. “Let it Rock” gaat er vanuit dat de leerling na ondertekening hiermee akkoord gaat. Bezwaren dienen schriftelijk te worden ingediend.

WIJZIGINGEN

“Let it Rock” behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.

TEVREDENHEID

“Let it Rock” vind tevredenheid van de leerling uiterst belangrijk. Indien er ontevredenheid is vanuit de leerlingen of ouders/verzorgers, kunnen zij dit kenbaar maken via mail. “Let it Rock” zal proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Door het akkoord gaan met het digitale inschrijfformulier accepteert de cursist indien meerderjarig of de ouder/verzorger indien minderjarig de bovenstaande spelregels.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een  overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.

VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn te downloaden op de website www.letitrock.nl
Van toepassing is steeds de laatst op de zojuist genoemde website beschikbare versie c.q. de versie zoals die gold
ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Laatste wijziging: 17-07-2017